Boston Mk 2
© Fairmont Homes. Not to scale.
Boston Mk 2